Teses e defensa

Teses e defensa

Segundo o estabelecido no regulamento de estudos de doutoramento da UDC, non se poderá proceder ao depósito da tese doutoral ata que transcorran, polo menos, 18 meses desde a admisión do/a doutorando/a no programa (independentemente da matrícula a tempo completo ou tempo parcial). A tese deberá incluír, polo menos, un resumo en galego, castelán e inglés, introdución, obxectivos, metodoloxía, resultados, conclusións e bibliografía.


Desde o inicio dos trámites para o depósito ata a defensa pública transcorrerá un tempo variable, segundo, entre outras cousas, as datas de reunión da CAPD e da Comisión Permanente da EIDUDC, ademais dos prazos mínimos esixidos para algúno dos trámites do procedemento.


Toda a información relativa ao procedemento e prazos para o depósito e defensa da tese pode consultarse na páxina web da EIDUDC a través da seguinte ligazón: https://www.udc.es/es/eid/teses/tramitaciondefensa/index.html e na guía elaborada a tal efecto (https://www.udc.es/export/sites/udc/eid/_galeria_down/tesis/Tramites_e_procedemento_defensa_tese_castelan_2018.pdf_2063069294.pdf).

Trámites e procedemento para o depósito e defensa da tese doutoral

Unha vez finalizada a elaboración da tese, o/a doutorando/a deberá solicitar á CAPD a autorización para a súa defensa. Para iso, remitirase á UADI de Oza a seguinte documentación:


Unha vez autorizada a presentación da tese para a súa defensa por parte da CAPD, a comisión remitirá de forma inmediata á escola de doutoramento a documentación pertinente. A partir dese momento, iniciarase o seguinte procedemento, podendo comprobar o estado de tramitación da tese a través da ligazón https://www.udc.es/es/teses/?enTramite=true :

  1. Prazo de depósito e exposición pública (10 días hábiles). Recibida a documentación na EIDUDC, a tese quedará en depósito e exposición pública durante 10 días hábiles en período lectivo a contar desde a súa autorización.
  2. Admisión ou denegación da tese a trámite para a súa defensa e nomeamento do tribunal. Transcorrido o prazo de exposición pública, a Comisión Permanente, na súa reunión mensual, admitirá (se procede) a trámite a tese e nomeará o tribunal correspondente, comunicándollo aos implicados.
  3. Envío dos informes dos membros do tribunal sobre a tese (20 días naturais). Unha vez recibido o nomeamento, os membros do tribunal deben enviar á EIDUDC o informe de valoración da tese, nos 20 días naturais seguintes á recepción da documentación correspondente.
  4. Autorización da defensa de tese (10 días hábiles). Recibidos os informes dos membros do tribunal, nos 10 días hábiles seguintes autorizarase a defensa da tese.
  5. Defensa da tese (3 meses). Unha vez autorizada a defensa, poderase convocar o acto de exposición e defensa pública nos 3 meses seguintes á data de recepción da documentación polos membros do tribunal. Este acto deberá convocarse cunha antelación mínima de 10 días.

Defensa da tese doutoral