Tese doutoral en cotutela

Tese doutoral en cotutela

Os principios básicos e o procedemento administrativo que regula a cotutela internacional recóllense no artigo 42 do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC (https://www.udc.es/gl/eid/normativa/), que diferencia tres modalidades de cotutela internacional:

  1. Cotutela internacional que dá lugar á obtención do título unicamente pola UDC.
  2. Cotutela internacional que dá lugar á obtención do título unicamente pola universidade estranxeira.
  3. Cotutela internacional con dobre titulación.

As condicións e procedemento para cada tipo de cotutela internacional descríbense no Procedemento e condicións para a formalización de convenios internacionais de cotutela de teses doutorais (https://www.udc.es/gl/eid/internacionalizacion/).