Escola Internacional de Doutorado

Escola Internacional de Doutorado

A Escola Internacional de Doutorado da Universidade da Coruña (EIDUDC) é o centro que asume a organización, planificación, xestión, supervisión e seguimento da oferta global de actividades propias do doutorado na UDC. Están adscritos á EIDUDC tódolos programas de doutorado da UDC.


O órgano executivo da EIDUDC é a Comisión Permanente, que se encarga, entre outras cuestións, de autorizar a admisión a trámite dos depósitos de teses doutorais, supervisar a xestión académica dos estudos de doutorado e, en xeral, ratificar as moitas das decisións tomadas no eido das Comisións Académicas dos Programas de Doutorado. As súas funcións están recollidas no Regulamento da EIDUDC (ver en https://www.udc.gal/gl/eid/normativa/).