Acceso

Acceso

Criterios de acceso xerais a programas de doutorado:
O Regulamento de Estudos de Doutorado daa UDC (REDUDC) establece os requisitos xerais de acceso a un programa de doutorado na UDC (https://estudos.udc.es/es/study/admission/5007v01).

Criterios específicos do programa de doutorado en Ciencias da Saúde:
Seguindo a normativa vixente, unha vez cumpridos os requerimentos detallados no apartado anterior, coma requisito adicional específico, requírese un perfil de ingreso principalmente orientado a titulacións universitarias no eido das Ciencias da Saúde.
No Programa de Doutorado en Ciencias da Saúde, é requisito imprescindible, para poder proceder ao depósito e defensa da tese doutoral, ter publicado parte dos seus resultados nunha revista científica indexada no Journal of Citation Reports (JCR) durante o período de matrícula neste doutorado.